Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).

 
 
 


2015-12-23

Racibórz. Najważniejsze działania ujęte w projekcie budżetu na 2016r.Planowane wydatki zapisane w projekcie budżetu na 2016r. to kwota 169.456.374zł., z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 28.207.262zł. Nie bez znaczenia są również wydatki bieżące na łączną kwotę 141.249.112zł.

Na wydatki własne z zakresu transportu i łączności przeznacza się kwotę 11.080.997zł., z czego wydatki majątkowe dotyczą zadań:

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Drewnianej w Raciborzu,

Przebudowa ul. Długiej (od Pl. Ofki Piastówny do Pl. Wolności),

Przebudowa ul. Strażackiej,

Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa,

Przebudowa łącznika ulic Ordona i Klonowej,

Wiaty przystankowe,

Przebudowa gminnych dróg osiedlowych,

Przebudowa ul Moniuszki (od ul.Hulczyńskiej do ul.H.Pobożnego) - I etap,

Przebudowa ul. Poprzecznej,

Budowa drogi - przedłużenie ul. Sobieskiego,

Przebudowa ulicy Szkolnej (od ul. Rybnickiej do ul. Fabrycznej),

Przebudowa ul. Polnej (od ul. Opawskiej do Żwirki i Wigury),

Przebudowa ul. Koszalińskiej,

Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – etap III – pomoc dla Powiatu., z czego Przebudowa ul.Koszalińskiej i Przebudowa ulicy Szkolnej (od ul. Rybnickiej do ul. Fabrycznej) stanowią zadania dwuletnie o łącznych nakładach finansowych:

Istotny jest również udział Miasta Racibórz w Projekcie budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna. Na rok 2016 przewidziano kwotę 938.542zł. Łączne nakłady na ten projekt wynikającez wieloletniej prognozy finansowej i zawartych porozumień wynoszą 4.689.452zł. Na remonty bieżące i utrzymanie dróg przewidziano kwotę 2.162.000zł. Oprócz wydatków majątkowych na drogi zaplanowano też Remont ul.Przejazdowej na kwotę 400.000zł. i Remont jezdni ul.Wodnej na kwotę 150.000zł.

Na Poprawę efektywności energetycznej połączonej ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych zapisano kwotę 4.600.000zł.

Niska emisja to prawdziwe zmartwienie mieszkańcow regionu. Racibórz aktywnie walczy z tym zjawiskiem. W budżecie na przyszły rok na poprawę efektywności energetycznej zapisano ponad 4,5 miliona zł.

Znaczące wydatki planuje się na Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego przy ul.Bartka Lasoty. Są to tereny przeznaczone pod działalność przemysłową. Łączna wartość zadania to 4.063.567zł., z czego na 2016r. przeznaczono 1.500.000zł. Na przygotowanie terenów inwestycyjnych na działkach w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej gmina planuje przeznaczyć kwotę 3.110.000zł., z czego 990.000zł. w roku 2016.

Znaczące środki przeznacza się na budownictwo mieszkaniowe w postaci udziałów w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego na kwotę 1.500.000zł. TBS planuje budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul.Przejazdowej. Będą też uzbrajane nowe tereny budowlane pomiędzy ulicami Górną i Dolną. Tereny te przygotowane będą do sprzedaży pod budownictwo jednorodzinne. Łączna kwota przeznaczona w wieloletniej prognozie finansowej na to zadanie to 2.600.000zł., z czego 600.000zł zostanie wydatkowane w 2016r.

Istotnym wydatkiem budżetu roku 2016 są środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. Łącznie przeznaczono na projekty zgłaszane przez grupy mieszkańców kwotę 1.500.000zł.

Dużą inwestycją 2016r. jest Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3. Łączne nakłady na tę placówkę to około 1.969.000zł., z czego w 2016r. planuje się wydatkować 1.619.272zł. Łącznie oświata w 2016r. pochłonie 55.814.517zł.

Budowane są również urządzenia i tereny rekreacyjne dla najmłodszych mieszkańców miasta. W 2016 zostanie ukończony plac zabaw w Brzeziu – łączne nakłady to 250.000zł. Rozpocznie się też budowa miejskiego placu zabaw na terenie ogródka jordanowskiego przy ul.Stalmacha. Zadanie łącznie pochłonie kwotę 1.100.000zł. Realizacja zadania zostanie zakończona w roku 2017.

W budżecie nie zapomniano o najmłodszych.

Kontynuuje się również zadania związane z przebudową kanalizacji deszczowej. Na jej przebudowę w ciągu ulicy Łąkowej przeznaczono 1.000.000zł.

W roku 2016 zostanie wydane 500.000zł. Nn utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej miasto rocznie przeznacza kwotę około 1.000.000zł.

W budżecie 2016r. kontynuowane są również działania w zakresie ochrony środowiska. Na programy związane z ograniczeniem niskiej emisji wraz z dopłatą do montażu instalacji solarnych w budżecie na rok 2016 przeznaczono kwotę 1.912.250zł. Łączne nakłady na ten cel w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie to kwota około 4.301.750zł.

Planuje się dalsze zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich w celu rozwoju zadań związanych z turystyką i rekreacją w gminie. W latach 2016-2018 planuje się wydać 2.500.000zł.

W roku 2016 rozpoczyna się również program poprawy efektywności energetycznej oświetlenia w Raciborzu. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady przeznaczone na ten cel to kwota 1.870.737zł.

Realizowana też będzie inwestycja dotycząca instytucji kultury, tj. przebudowana zostanie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Budynek zostanie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Łączny koszt przebudowy wraz z promocją zadania to 1.610.000zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017.

Również biblioteka jest ważną poozycją w budżecie miasta na rok 2016.

Największe kwotowo wydatki na 2016r. odnotowano w dziale Oświata i wychowanie – stanowi to kwotę 55.814.517zł. Środki te wraz ze środkami działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza na kwotę 1.364.997zł. zabezpieczają funkcjonowanie szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz przedszkola specjalnego, gimnazjów publicznych i niepublicznego , stołówek przy szkołach podstawowych i gimnazjach, świetlic szkolnych, wypoczynku dzieci i młodzieży.

Istotny dla gminy pod względem wysokości wydatków dział to „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zajmuje on drugie miejsce pod względem wysokości wydatków - 23.275.658zł.

Gmina jest zobowiązana do realizacji wielu zadań z zakresu pomocy społecznej. Jest to trzeci pod względem wysokości wydatków dział z zaplanowaną kwotą 23.040.568zł. Największe nakłady w tym dziale związane są z realizacją zadań:

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 2.900.000zł.,

Dodatki mieszkaniowe – 3.120.000zł.,

Ośrodek Pomocy Społecznej – gmina – 2.358.117zł.,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 656.500zł.

Ośrodki wsparcia DDPS – 364.812zł.,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina – 285.000zł.,

Dożywianie uczniów – gmina – 200.000zł.,

Program wychodzenia z bezdomności – 150.000zł.,

Mieszkania chronione – 65.650zł.,

Placówki wsparcia dziennego – 45.000zł.,

Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 240.000zł.,

Rodzina zastępcza – 290.000zł.

Prace społecznie użyteczne – 60.000zł.
Drugiemu człowiekowi., – 467.838zł.,
Asystent rodziny – 104.558zł.
Pozostała działalność pomoc społeczna – 184.200zł.

Wydatki te ponoszone są ze środków własnych.

Największą kwotę w tym dziale stanowią wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 9.633.173zł.

Dzięki pieniądzom z budżetu pomoc znajdą także najbardziej potrzebujący. (zdjęcie dzięki uprzejmości raciborz.com.pl)

Już po złożeniu projektu budżetu na 2016r. wpłynęła informacja, iż nie będzie realizowana przez Powiat Raciborski inwestycja Przebudowa ul.Ocickiej. W związku z tym zrealizowana zostanie Modernizacja widowni i zadaszenia stadionu przy ul.Srebrnej 12. W 2016r. na zadanie przeznacza się kwotę 500.000zł. Zwiększono też środki na programy zgłaszane przez stowarzyszenia z zakresu sportu i rekreacji realizowane w trybie konkursu. Zmiana to zwiększenie o kwotę 250.000zł. Łączna kwota na konkursy w tym zakresie działania wyniesie 1.100.000zł.

Szkolna 771.529zł. i Koszalińska 2.079.633zł


/ raciborz.pl /herb

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2019-08-23 TOPORTAl PRODUCTION